Tjenester

Tomter og tilbygg

 • Utgraving
 • Spregning
 • Pigging av tomter, tilbygg
 • Garasje
 • Riving
 • Byggegruber o.l

   

Spregning

 • Vi innehar sertifikat A for sprengningsarbeid. Og kan derfor utføre vanlig sprengningsarbeid over og under jord.

Steinarbeid

 • Belegningsstein
 • Brostein
 • Kantstein og bruddskifer.
 • Støttemurer i granitt eller betong.
 • Legging av belegningsstein.

Drenering, vann og avløp

 • Utgraving av grøfter.
 • Montering av kummer og sluk for fjerning av overvann.
 • Etablering og utskifting av vann og avløp.
 • Utbedring av drenering rundt bygninger og generelt der vann er et problem.